ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಗ ಶಾಲೆ

ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುನವು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ(Subject) ಈ ವಿಷಯೊನು ಸಾಲೆ, ಕಾಲೇಜಿಲೆಡ್ ಕಲ್ಪವೆರ್. ಒಂಜಿ ವಸ್ತು(ದ್ರವ್ಯ)ದ ಗುಣ, ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ, ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೊನುನ ಒಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾನ. ಉಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಲು ಆನಗ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಎಂಚ ಬದಲಾಪುಂಡು ಪಂಡ್’ದ್ಲಾ ತೆರಿಪಾವುಂಡು.

ಕಾಲೇಜಿಲೆಡ್ ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಶಾಲೆರ್ದ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಟ್ಟ ಜೋಕುಲೆಗ್ ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯವಾದ್ ಪಾಠ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಎಸ್ಸಿನ್ ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯೊಡೇ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಆಯಿರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯೊನು ದೆತೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನೊ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಪುಂಡು.


ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ - ಚಿತ್ರದರ್ಶಿನಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]