ತುಳು ನಾಟಕೊಲು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ತುಳು ನಾಟಕೊಲು ಕುಡ್ಲದ ಜನಕುಲೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಆಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಕಾರ. ತುಳು ನಾಟಕೊಲೆಡ್ ಹಾಸ್ಯಗು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ. ’ಒರಿಯರ್ದೊರಿ ಅಸಲ್’, ’ಆಟದ ಉಲಯಿ ಆಟ’, ’ಲಾಕಿ ಮಗಲ್’ ಉಂದು ೯೦ನೇ ದ ದಶಕಡ್ ಬತ್ತಿನ ನಾಟಕೊಲು. ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಪುದರ್ ಪೊಯಿನ ಕಲಾವಿದೆರ್ - ಆನಂದ್ ಬೋಳಾರ್, ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್, ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್, ದಿನೇಶ್ ಅತ್ತಾವರ್. ಇತ್ತೆ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಪ್ರಮುಖವಾದ್ ಮೂಜಿ ನಾಟಕ ಗುಂಪುಲು ಉಂಡು - ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡೆರ್ನ ’ಚಾ ಪರ್ಕ’, ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲೆರ್ನ ’ಲಕುಮಿ ಕಲಾವಿದೆರ್’ ಬುಕ್ಕ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಮೆರ್ನ ’ಕಲಾ ಸಂಗಮ’. ಕೆಲವು ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ತುಳು ನಾಟಕೊಲ್ನ ಪಟ್ಟಿ - *’ಪುದರ್ ದೀತಿಜಿ’, *’ಅಕ್ಕ’, *’ಗಂಗುನ ಗಮ್ಮತ್ತ್’, *’ಬಲೇ ಚಾ ಪರ್ಕ’, *’ಅಪ್ಪು’, *’ನರ್ವಸ್ ನಾರಾಯ್ಣೆ’, *’ಮದಿಮೆ’, *’ಅಂಚಿಲತ್ತ್ ಇಂಚಿಲತ್ತ್’.

ತುಳು ನಾಟಕೊಲು ಕುಡ್ಲ ಅತ್ತಂದೆ ಉಡುಪಿ, ಬೊಂಬಾಯಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಕ ದುಬೈ ಡ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಪುಂಡು. ಜಾಸ್ತಿ ಸರ್ತಿ ವೊವೆ ತುಳು ನಾಟಕದ ಸುರುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕುಡ್ಲದ ಪುರಭವನಡ್ ಆಪುಂಡು.ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದೇಶಲು ಇತ್ತ್ಂಡ್ಲಾ ಅಯಿನ್ ತೆಲಿಕೆಡೆ ನಾಟಕೊನು ಕೊನೊಪಿನ ತುಳು ನಾಟಕೆಲ್ನ ವಿಶೇಷ. ತುಳು ನಾಟಕದ ದಿಗ್ಗಜೆರ್ - ನವೀನ್ ಡಿ. ಪಡೀಲ್ ಬುಕ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್. ನವೀನೆರೆಗ್ ’ಕುಸಲ್ದರಸೆ’ ಪಂಡ್ದ್ ಬುಕ ದೇವದಾಸೆರೆಗ್ ’ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ’ ಪನ್ಪುನ ಬಿರುದು ಉಂಡು. ಇಂಚಿಪ ಕುಡ್ಲಡ್ ಸುರುವಾಯಿನ ’ಬಿಗ್ ೯೨.೭ ಎಫ್.ಎಮ್’ ರೇಡಿಯೊ ಡು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ’ಬಿಗ್ ಗಡ್ಬಡ್’ ಪನ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದ್ ಕೊರ್ಪೆರ್.

ತುಳು ನಾಟಕೊಲೆನ ಪಟ್ಟಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಜನಮರ್ಲ್, ಮಾಧವ ತಿಂಗಳಾಯ, 1933
 • ತೌಳವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಬೇಕಲ ರಾಮ ನಾಯಕ, 1937
 • ಇಂಕ್ವಿಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್‍, ಕೆಮ್ತೂರು ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ 1946
 • ಮಾಮಿಗಾವಂದಿ ಮರ್ಮಯೆ, ಕೆಮ್ತೂರು ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ 1946
 • ಬದ್ಕೊಂಜಿ ಭ್ರಮೆನಾ ? ಬಿ. ಎಸ್‍. ರಾವ್‍ 2002
 • ಬೆರಿ ಬುಡಂದಿ ಭೂತ. ಬಿ.ಎಸ್. ರಾವ್‍. 1998
 • ಪಕೀರಗ್‍ ಪಿಕಿರಿಜ್ಜಿ ಬಿ. ಎಸ್‍. ರಾವ್‍. 1989
 • ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ, ಬಿ. ಎಸ್‍. ರಾವ್
 • ಸಂಶಯದ ಸಂಕಲೆ,ಬಿ. ಎಸ್‍. ರಾವ್
 • ಭಾಗ್ಯ ದಾಂತಿ ಬದ್‍ಕ್‍, ಬಿ. ಎಸ್‍. ರಾವ್
 • ಮೋಕೆದ ಮೆಗ್ಗೆ, ಬಿ. ಎಸ್‍. ರಾವ್
 • ಕಣ್ಣ್ ಇತ್ತ್‍ ಕುರುಡೆರ್‍, ಬಿ. ಎಸ್‍. ರಾವ್
 • ಮಾಟೊಗು ಪಿರ ಮಾಟ, ಬಿ. ಎಸ್‍. ರಾವ್
 • ಸಂಶಯದ ಸಂಕಲೆ,ಬಿ. ಎಸ್‍. ರಾವ್
 • ಒರಿಯರ್ದೊರಿ ಅಸಲ್
 • ಆಟದ ಉಲಯಿ ಆಟ
 • ಲಾಕಿ ಮಗಲ್
 • ಬಲೇ ಚಾ ಪರ್ಕ
 • ಪುದರ್ ದೀತಿಜಿ
 • ಅಕ್ಕ
 • ಗಂಗುನ ಗಮ್ಮತ್ತ್
 • ಅಪ್ಪು
 • ನರ್ವಸ್ ನಾರಾಯ್ಣೆ
 • ಮದಿಮೆ
 • ಅಂಚಿಲತ್ತ್ ಇಂಚಿಲತ್ತ್
 • ದೇವೆರ್ ದೀಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು
 • ಈರ್ ದೂರ
 • ಗಂಟೇತಾಂಡ್
 • ಬಾಬು
 • ಮೊಬೈಲ್ ಮಾದವೆ
 • ತೆಲಿಕೆದ ಬರ್ಸೊಲು
 • ಯಾನೊರಿ ಬರೊಲಿಯಾ?
 • ಬಿತ್ತಲ್ದ ಉಲಯಿ ಉಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸೊತ್ತುಲು
 • ಕಾಪ– ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶಿಬಾರ್ಲ (2020)
 • ಸುಳಿ ಸುರುಳಿ– ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶಿಬಾರ್ಲ (2023)

ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಲಾವಿದೆರ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]