ಆಫ್ರಿಕಾ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ವಿಶ್ವೊದ ನಕ್ಷೆಡ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡ

ಆಫ್ರಿಕಾ - ಪ್ರಪಂಚೊದ ಏಳ್ ಖಂಡೊಲೆಡ್ ಒಂಜಿ. ಉಂದು, ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆಡ್ ವಿಶ್ವೊದ ರಡ್ಡ್’ನೇ ಮಲ್ಲ ಖಂಡವಾದುಂಡು.


ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.
"https://tcy.chped.com/w/index.php?title=ಆಫ್ರಿಕಾ&oldid=56117"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು